Royal Antique

Ochrana osobních údajů

K zabezpečení ochrany osobních údajů a ke splnění informační povinnosti ve vztahu k fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme, tak, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „nařízení“), zveřejňujeme následující informace o správci, o zpracovávaných osobních údajích a účelu jejich zpracování a právech osob, jejichž osobní údaje zpracováváme (subjekty údajů).

 

Informace o správci:

ROYAL-ANTIQUE, s.r.o.,

sídlo: č.p. 19, 763 64 Spytihněv, IČ: 04356691,

sp. zn. C 89429 vedená u Krajského soudu v Brně

tel: 608 853 947

e-mail: info@royal-antique.cz

 

Zpracovávané osobní údaje

U fyzických osob, které jsou spotřebiteli: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa nebo adresa pro doručení zásilky, adresy odlišné od adresy bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.

U podnikajících fyzických osob, uzavřou-li se správcem smlouvu jako podnikatel:  jméno a příjmení, popř. obchodní firma, přidělené identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa sídla, adresa pro doručení zásilky, je-li odlišná od adresy sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Účel zpracování osobních údajů:

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem plnění smluvních povinností dle smlouvy, kterou s Vámi správce uzavře nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost a dále pak pro účely oprávněných zájmů správce (obstarání věci, o kterou projevíte zájem, a kterou správce nemá k dispozici, vyřízení objednávky, vyhotovení smlouvy, vyřízení objednávky, správné a včasné doručení zboží, správné a včasné vystavení a doručení faktur, ověření došlých plateb a zaslání případných informací o nedoplatku nebo přeplatku, řešení nároků z vad (reklamací)).

Správce bude Vaše údaje zpracovávat též pro splnění právních povinností, které pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty apod.

Bez Vašeho souhlasu správce nebude zpracovávané osobní údaje používat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

 

Sdílení osobních údajů s jinými osobami

Správce bude osobní údaje, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu, sdílet s osobami, které poskytují služby pro vlastní potřeby správce (např. vedení a zpracování účetnictví), popř. jejichž prostřednictvím správce bude plnit povinnosti vůči zákazníkům (např. přepravci). Přitom jsou tyto osoby zavázány, aby se sdílenými osobními údaji nakládali v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak s nařízením, a nepoužívali je k jiným účelům, než který vyplyne ze smlouvy uzavřené se správcem, resp. který je dán charakterem služby poskytnuté správci.

Práva subjektu údajů

Každý má právo nahlížet na osobní údaje, které se ho týkají, a které o něm správce zpracovává. Současně máte právo na kopii zpracovávaných údajů s tím, že pokud uvedené právo hodláte uplatnit, můžete se obrátit na správce se žádostí na e-mail: info@royal-antique.cz

 

Dalšími právy, která Vám jako subjektu údajů svědčí, jsou:

a)      právo na opravu informací, s nímž je spojena povinnost správce opravit bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají,

b)      právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, což máte v případě, že

-          popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu nutnou k ověření přesnosti,

-          správce osobní údaje zpracovává protiprávně,

-          správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

-          vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to v souladu s článkem 21 odst. 1 nařízení

c)       právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, což máte v případě, že

-          správce nadále nepotřebuje Vaše osobní údaje zpracovávat,

-          jste úspěšně vznesli námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 odst. 1 nařízení,

-          došlo k protiprávnímu zpracování Vašich osobních údajů,

-          odvolali jste souhlas s používáním Vašich osobních údajů, a to v případě, jestliže Váš souhlas byl důvodem ke zpracování osobních údajů

d)      právo na přenositelnost osobních údajů, které Vás opravňuje k tomu, abyste požádali o předání Vašich osobních údajů elektronickou cestou ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám samotným, popř. jinému správci, budou-li současně splněny další podmínky vyplývající z článku 20 nařízení,

e)      právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajůPplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel:  +420 234 665 111, fax  +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, web: http://www.uoou.cz/

Ve Spytihněvi 25.5.2018

ROYAL-ANTIQUE, s.r.o.

TOPlist